ŁADUJE

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU ORIENTALBRIDGE.PL

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów.

Sklep internetowy orientalbridge.pl, działający pod adresem http://www.orientalbridge.pl, prowadzony jest przez Oriental Bridge Travel Anna Garnier z siedzibą w Gdańsku, na Targu Rybnym 10B (80-838 Gdańsk).

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

a. poczty elektornicznej: biuro.orientalbridge@gmail.com

b. telefonicznie: +48 504 959 959

c. pisemnie na adres: Oriental Bridge Travel Anna Garnier, Targ Rybny 10B, 80-838, Gdańsk.

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na stronie orientalbridge.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

2.Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę orientalbridge.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3.Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.  

4.Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej orientalbridge.pl jest nieodpłatne

5.W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem, która wiąże Klienta przez okres 7 (siedem) dni licząc od dnia jej złożenia. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia, przesyła do Klienta specyfikację złożonego zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – (nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży). W terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia Sklep prześle na adres email podany przez Klienta:
a.potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez Sklep potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Sklep oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej. Z tą chwilą uważa się Umowę sprzedaży za zawartą;
b.potwierdzenie anulowania zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa.

7.Na życzenie Klienta wyrażone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej na wskazany przez Klienta adres.

8.W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 

9.W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 8 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.

10.W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 11 powyżej.

11.W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.  Zwrot należności Klientom

12.W przypadku braku zapłaty za produkt lub usługę objęte zamówieniem w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji złożonego zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

13.W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), to nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę – zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.  Zwrot należności Klientom.

14.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Przyjmowanie zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

15.Sklep zastrzega, że realizacja zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga ustalenia w Biurze zasad i warunków dostawy.

16.Adres email podany przez Klienta w toku składania zamówienia lub podczas rejestracji Konta Klienta, będzie wykorzystywany przez Sklep na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem orientalbridge.pl.

II. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1.Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, pod warunkiem potwierdzenia takiej zmiany w Biurze lub może je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.

2.Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane poprzez kontakt mailowy oraz telefoniczny.

III. CENY PRODUKTÓW

1.Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie orientalbridge.pl:
a.podawane są w złotych polskich,
b.zawierają podatek VAT,
c.nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,
d.nie zawierają kosztów dostawy.
e.dotyczą jednej sztuki produktu bądź usługi.

2.Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.

2.Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
a. płatność przy odbiorze (za pobraniem) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia
b. płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

2.Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.

3.Informacje o kosztach dostawy, formach płatności oraz orientacyjnym terminie dostawy jest dostępna na stronie: www.orientalbridge.pl/warunki-dostawy

4.Dla wybranych produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy. 

VI. REKLAMACJE

1.Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.

2.Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

3.Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4.W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:
a.naprawy produktu,
b.wymiany produktu na wolny od wad,
c.obniżenia ceny produktu,
d.albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

5.W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien poinformować Sklep w formie mailowej lub pisemnej, a następnie odesłać produkt wraz z krótkim opisem zawierającym przyczyny reklamacji do Sklepu. Odesłanie towaru do Sklepu można dokonać poprzez nadanie przesyłki z reklamowanym produktem w Punkcie partnerskim  po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem.  

6.Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na orientalbridge.pl.

7.W przypadku reklamacji gier komputerowych albo programów multimedialnych posiadających elektroniczny klucz aktywacyjny, Klient może – według własnego wyboru – dokonać reklamacji poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki.

8.Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

9.W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

2.Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

3.Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

4.Zwrot towaru do Sklepu można dokonać przez nadanie przesyłki z produktem w Punkcie partnerskim po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem.  

5.Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a.w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b.w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c.w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d.w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e.dostarczenia Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
f.umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VIII Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1.W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:
a.w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;
b.w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale VII punkt 7 Regulaminu;
c.w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2.Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego drogą mailową przez Konsumenta, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności.

3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami pkt VII Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.

4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

5.W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

IX.  DANE OSOBOWE

1.Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych

2.Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest Oriental Bridge Travel Anna Garnier. z siedzibą w Gdańsku pod adresem Targ Rybny 10B (80-838 Gdańsk), REGON: 220934028, NIP: 5841133699. 

3.W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Targ Rybny 10B (80-838 Gdańsk) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro.orientalbridge@gmail.pl.

4.Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO (art. 6 ust. 1 lit b, c lub e) przez Oriental Bridge Travel Anna Garnier, w celu przeprowadzenia transakcji zamówionych towarów oraz przesyłania informacji związanych z pracą Oriantel Bridge Travel Anna Garnier.

6.Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, is sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Sklep produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Sklepui (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

X. NEWSLETTER

1.W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

2.Newsletter będzie wysyłany na:
a.adres e-mail
lub/i
b.numer telefonu

podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.

3.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera za pośrednictwem Biura.

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Oriental Bridge Travel Anna Garnier z siedzibą w Gdańsku na Targu Rybnym 10B (80-838).

2.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4.Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

5.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2019 r.

7.Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:
a.zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności orioentalbridge.pl,
b.zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep,
c.poprawa obsługi Klientów, w tym przeciwdziałanie nadużyciom,
d.zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
e.potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
f.konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep.

Sklep zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio w orientalbridge.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na adres email Klienta.

Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta posiadającego Konto, o ile nie wypowie umowy o świadczenie usług przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu (zgodnie z procedurą usunięcia Konta Klienta). Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Registration

Forgotten Password?